Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsvorm gevonden. Belangrijk is de lectuur van de in den jare 1901 bij het Rotterdamsch gemeentebestuur gewisselde stukken, waar het erfpachtssysteem wordt afgewezen als een „aan de zeden hier geheel vreemd stelsel."

Het past dus ons oordeel nader te bepalen en de argumenten door voor- en tegenstanders vermeld, ordelijk voor oogen te stellen.

Al aanstonds staan wij dan voor het groote argument hetwelk door talrijken op den voorgrond wordt gesteld en het leidend motief van hun enthousiastisch opkomen voor de erfpacht vormt. Het is het financieele argument: sterke waardevermeerdering wordt veelal bij den bodem in der jaren loop aangetroffen, door verkoop van den grond geeft de gemeente die voordeden prijs en opent zij de mogelijkheid voor allerhande speculatieve ondernemingen ; bij uitgifte in erfpacht wordt dit euvel gemeden en de winsten komen in'stee van den particulieren der gemeentekas ten goede.

Met wondere verhalen, op waarheid gegrond, wordt aan dit argument kracht bijgezet. Bekend is de verwijzing naar Berlijn, waar de 70 bunder aan den Kurfürstendam binnen 40 jaar vijfhonderd maal in waarde stegen. Mr. Hudig voegt daaraan in zijn Uitgifte van gemeentegronden in erfpacht enkele frappante voorbeelden toe: Te Londen werd in 1888 bij afloop van een geldend erfpachtscontract de canon van 80 pond op 1400 pond gebracht; te Scheffield- steeg de canon van ruim 5 pond tot 150 pond; te Southport van 30 shl. op 815 pond. Een stuk grond, te Edinburg in de eerste helft der achttiende eeuw voor een canon van 30 shl. per jaar uitgegeven, brengt thans aan den eigenaar jaarlijks 3612 pond op. In andere landen bestaat gelijke ervaring.

Sluiten