Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schier ieder kan uit zijn omgeving staaltjes van dergelijke reusachtige stijging bijbrengen. Indertijd gaf de fabelachtige hooge prijs, die besteed werd voor het lapje grond aan de Leidschestraat, hoek Keizersgracht, te Amsterdam aan menig rekenmeester aanleiding tot weemoedige becijferingen over de winst die de gemeente zou hebben behaald, indien hier uitgifte in erfpacht had plaats gevonden.

Dergelijke gevallen spreken tot het gemoed en maken ongemeenen indruk. De historie toont aan hoe telkens weer ernstfeste mannen worden opgeschrikt door het feit dat daar worden gevonden menschenkinderen, die grond in eigendom bezitten, zonder dat zij een hand tot arbeid uitstrekken, door het enkele feit van dien grond hun vermogen onnoemelijk zien wassen. „De grondeigenaren worden slapende rijk" — zoo luidt Stuart Mill's klagelijke klacht en niet moede worden hij en anderen van het bedenken van middelen om dien onrechtvaardigen toestond te beëindigen.

Dat middel 'meent men thans gevonden te hebben in vermeerdering van den gemeentegrondeigendom en uitgifte van dien grond in erfpacht, waarbij zich in den vast te stellen canon de waardevermeerdering weerspiegelt, die aan de gemeente ten goede komt.

Onderscheidenen hechten aan dit moment zooveel beteekenis dat zij reeds op dien enkelen grond het pleit ten gunste van de erfpacht beslist achten. Zekere overdrijving valt ongetwijfeld ten deze bij meer dan één hunner niet te loochenen. Tot nuchterder oordeel vestigen wij op enkele punten de aandacht,

In de eerste plaats wordt het profijt voor de gemeente overschat. Niet mag worden vergeten dat ook erfpacht in meerdere gevallen geen einde zal maken aan de

Sluiten