Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar menschelijke berekening, stijging mag "worden verwacht, de gemeente de voordeden tot zich trekt en aan allerhande speculaties van grondmakelaars een einde maakt.

Echter maakt dit op zich zelf de erfpacht niet onontbeerlijk daar toch goeddeels hetzelfde kan worden bereikt door eene belasting op de waardevermeerdering welke reeds in enkele landen practische toepassing en ook ten onzent theoretische verdediging vond.

Voor het goed recht der erfpacht zullen dies nog andere bestaansgronden moeten worden bijgebracht. Zij ontbreken niet en zoo onmoeten wij dan een tweede gewichtige argument, waarop de voorstanders zich gaarne beroepen. Na afloop van den erfpachtstermijn — zoo heet het — komen de gronden weer geheel vrij aan de gemeente en voor de bevordering van de volkshuisvesting is zulks van onschatbare waardij. Het zal er de Overheid toe brengen om den aanleg van pleinen en parken, de verbetering der verkeerswegen ter hand te nemen. M r. Hudig geeft in zijn geschrift van dit voordeel hoog op als hij schrijft: „Sedert de overheid zich er van bewust is geworden dat het haar plicht is een wakend oog op de volkshuisvesting te houden, zal zulk een verval tot krotwoningen als zonder woningtoezicht heeft plaats gehad, wel niet meer voorkomen. Maar toch is het volstrekt niet ondenkbaar dat er toestanden ontstaan, die, hoewel geen aanleiding voor het woningtoezicht om in. te grijpen, niettemin groote aanleiding tot verbetering geven. Komt nu de gemeente op gezette tijden in het vrije onbezwaarde bezit van zulke complexen zonder verplicht te zijn daarvoor eenige vergoeding te geven, dan zal zij er zonder bedenking toe overgaan die verbetering aan te brengen. De volkshuisvesfiging zal daarmede zijn gediend.

Sluiten