Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zich brengt. Vooral waar de 'Woningwet een veel gemakkelijker weg van onteigening heeft geopend mag met des te meer kracht worden geëischt dat de zekerheid van den erfpachter het ten deze wint van dé* bewegingsvrijheid der gemeente.

Veel meer waarde hechten wij aan een derde voordeel, hetwelk in de erfpacht is gelegen. Naar ons oordeel schuilt daarin vooral de reden, waarom de erfpacht met sympathie moet worden begroet: Bij erfpacht kan de gemeente veel sterkeren invloed uitoefenen op de bebouwing en de gansche zaak der volkshuisvesting dan dat zij ooit bij verkoop kan doen. Immers in de erfpachtsacte kunnen bepalingen worden vastgesteld, die alle opvolgende gerechtigden binden, een zakelijk karakter dragen en op straffe van vervallenverklaring der erfpacht kunnen worden gehandhaafd. Zeker ook in het koopcontract kunnen dergelijke voorwaarden worden gesteld, maar naar 's Hoogen Raads jurisprudentie binden die alleen den eigenaar en niet de rechtverkrijgenden. Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat één der redenen, die in 1896 tot de invoering der erfpacht in Amsterdam leidden, gevonden werd in de misstanden die kvooral in vele arbeiderswijken werden aangetroffen en welke men niet kon verhelpen, doordien de grond in eigendom was. Bij de beraadslagingen in den Amsterdamschen gemeenteraad gaf wethouder v a n den Bergh een teekenend voorbeeld yan het nut hetwelk erfpacht in dit opzicht afwerpt: Het groote gebouw Velox achter het Rijksmuseum staat op grond, die in erfpacht is uitgegeven. Bij de uitgifte zijn ook bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het gebouw. Velox verwisselde meer dan éénmaal van eigenaar, kwam ook in handen van eene maatschappij die gefailleerd is. Nu

Sluiten