Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde eene combinatie van Velox maken een groot caféchantant. Terecht verzetten B. en W. zich daartegen met hand en tand, wijl eene depreciatie van de buurt en van de terreinen in de omgeving daarvan het gevolg zou zijn geweest. Door middel van de erfpacht kon dit kwaad gekeerd worden, maar had men deji grond verkocht en bij den verkoop het beding gemaakt met den eigenaar, dat de bestemming niet mocht worden veranderd, dan had dit niet de minste waarde gehad •doordien de eigenaar insolvent was en dus geenerlei verhaal op hem kon worden geoefend.

Met dit drietal redenen zijn de voornaamste argumenten ten gunste van de erfpacht behandeld. Daarnaast worden nog wel andere pleitgronden bij gebracht ; echter dragen deze niet zoo algemeen karakter en vinden zij evenmin die beteekenende instemming als de drie reeds vermelde. Zoo wordt op de creditzijde van de erfpacht gesteld : bevordering van de bouwbedrijvigheid doordien geen koopsom vereischt wordt en dies met geringere middelen kan worden aangevangen; gunstigen invloed uitoefenen op de grondprijzen en de hoogte der huren enz. Het zou ons te ver voeren al deze nevenargumenten,, wier waarde door onderscheidenen wordt, betwijfeld, nauwkeurig te onderzoeken.

Uit het voorgaande blijkt alzoo hoe in de erfpacht meer dan ééne sympathieke gedachte besloten ligt. Echter wordt door meerderen beweerd dat die sympathie geheel wordt geroofd door de groote practische bezwaren welke bij de toepassing der erfpacht worden gevoeld.

Op eene respectabele reeks van grieven kan worden gewezen. Principieele bezwaren vermogen wij daarin niet te ontdekken. Het zijn al te gader bedenkingen welke tegen de practische werking worden in het midden ge-

Sluiten