Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht en dies kunnen zij eerst voldoende worden onderzocht wanneer de vereischten worden opgesteld, waaraan een rationeel erfpachtstelsel moet beantwoorden.

De lezer oordeele slechts, indien wij enkele der ingebrachte bezwaren aanstippen :

De grief wordt geopperd dat de gemeente met grooten schuldenlast wordt bezwaard, groot risico op zich neemt en de thans levenden ten faveure van het nageslacht veel te zwaar belast. *De gegrondheid dezer klachten is geheel afhankelijk van de gedragingen der gemeente. Weet zij den canort juist te stellén, biedt zij aannemelijke voorwaarden aan, is zij soepel en meegaand in haar optreden dan zal die vrees worden beschaamd.

Daar rijst klacht dat de energie wordt gedoofd en het bouwbedrijf gedrukt doordien het verkrijgen van crediet sterk wordt belemmerd. De ervaring schijnt de juistheid dier bedenking te bevestigen. Immers hebben ten onzent de hypotheekbanken bitter weinig geneigdheid betoond om op erfpachtsgrond hypotheek te verleenen. Een onderzoek heeft geleerd dat tot nog toe slechts een zevental banken zijn bereid gevonden om op erfpachtsgrond geld te verstrekken. Naast de begrijpelijke reserve tegenover het nieuwe is echter wederom de slechte regeling der voorwaarden, met name de afwezigheid van elke vergoeding voor den opstal bij het eindigen der erfpacht, de voornaamste factor, welke dezen afkeer heeft bewerkt. Het geschrift door Mr. Van Troostenburg de Bruijn op last der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken uitgegeven, doet echter zien hoe zeer wel eene regeling is te treffen die de geldschieters tot voorschotten bereid maakt.

Daar is in allerlei toonaard gemurmureerd over het

Sluiten