Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewikkelde van het instituut en velen voorspelden

kostbare en ingewikkelde processen over ertpachtszaüen. Met graagte werd verwezen naar den Amsterdamsche Stadsadvocaat die bij de voorbereiding der erfpacht bij de meest gedetailleerde regeling moeilijke procedures niet uitgesloten achtte. „In den juridischen begripshemel" — zoo heette het — „is voor erfpacht geen plaats". Het is in de practijk tot hier toe wonderwel geschikt, de bedenking wordt minder vernomen, en eervolle positie begint deze rechtsvorm in den juridischen gedachtenkring in te nemen.

Daar is getreurd ... Maar neen! Reeds blijkt voldoende .hoe deze bedenkingen bij de nadere uitwerking moeten worden onderzocht. Grif kan worden toegegeven, dat zal de erfpacht haar zegenrijke werking openbaren onverbiddelijke voorwaarde is dat met groote nauwgezetheid billijke erfpachtsbepalingen worden getroffen.

Echter is er nog een ander beding, hetwelk nu reeds dient te worden besproken: Men zij nuchter in zijn sympathie voor de erfpacht. Erfpacht is geen onwankelbaar dogma. Erfpacht is geen stuk geloofsbelijdenis. Erfpacht is geen shibboleth. Het erfpachtsfanatisme worde met wortel en tak uitgeroeid. Niet geve men toe aan het ziekelijk streven om uitgifte in erfpacht als den eenigen ónverbiddelijken regel van grondpolitiek voor te stellen, waarop elke uitzondering als verraad aan de heilige zaak wordt uitgekreten. Met het rijk geschakeerde leven rekene men ook in dit opzicht. Daar zijn talrijke gevallen, waarin erfpacht voortreffelijk werkt, maar evenzeer bestaan er ook andere, waarin aan verkoop de voorkeur moet worden gegeven. Met grooten nadruk zouden wij daarom den gemeentebesturen willen adviseeren, om de mogelijkheid voor eigendomsverkrijging open te laten.

Sluiten