Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoording van het erfpachtssysteem gelijk staan en vrijwel alle voordeden doen verloren gaan.

Aan de vrije keuze der belanghebbenden mag dit niet worden overgelaten, maar wel dient demogelijkheid van uitgifte in eigendom beslist te worden behouden. Zeer wel is denkbaar dat voor bepaalde groepen van huizen en bepaalde wijken de eisch van erfpacht sterk klemt, terwijl bij andere het tegendeel wordt aangetroffen. Een Kerk zal niet licht op erfpachtsgrond worden opgericht. Voor de stichting van de Postspaarbank was het Rijk niet genegen gronden achter het Rijksmuseum in erfpacht te nemen, wel te koopen. Voor kostbare panden is menigmaal erfpacht niet de gewenschte vorm. Ieder kan deze gevallen vermeerderen en de bezwaren tegen een exclusief systeem'versterken.

Vrijheid van beweging alzoo in de toepassing, het is. besliste eisch. Daarnaast is eene rationeele regeling van voorwaarden van overheerschend belang ')•

Plaatsruimte belet ons op meerdere punten in te gaan. Slechts dient nog te worden opgemerkt hoe sociale gemeentepolitiek ook kan eischen dat uit de gemeentekas steun wordt verleend in gevallen waarin eenig gewenscht maatschappelijk werk wegens gebrek aan middelen niet tot voldoende ontwikkeling kan geraken.

Mits slechts worde voldaan aan tweeërlei eisch. In de eerste plaats mag de gemeentelijke bemoeiing niet leiden tot ontwrichting van het vrije maatschappelijk leven. De sluimerende maatschappelijke krachten moeten ook hier

') Men zie voor de verdere ontwikkeling van dit punt onze artikelen over Erfpacht in De Gemeenteraad, December 1911 en Januari, Februari, Maart 1912.

Sluiten