Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet worden neergedrukt en gedood, maar veeleer opgewekt en ontwikkeld. Verfoeid behoort te worden een geest, als zich openbaart in de uitlating van den heer Vliegen, wanneer hij in zijn boekje over Sociaal-democratische Gemeeniïpolitiek zegt: „Vooral'met dat schijnheilige gezeur van: dit of dat hooren de ouders te doen, in dit of dat behoort het gezin te voorzien, dient ten spoedigste geheel te worden gebroken." Niet ernstig genoeg kan worden gewaarschuwd tegen het gevaar om hetgeen tot de taak van het huisgezin, van het vrije maatschappelijke leven behoort, in de sfeer der gemeentebemoeiingen in te dragen. ')

Ten tweede moet onze invloed worden aangewend opdat bij dien gemeentelijken steun recht en gerechtigheid worde betracht, niet eenzijdig aan anti-clericale partij driften worden toegegeven.

Met deze enkele grepen meenen wij voldoende redenen te hebben aangevoerd om tot krachtige actie voor sociale gemeentepolitiek aan te dringen. In vroegere eeuwen hebben onze vaderen veelszins gezondigd door bij eene egoïstische stedelijke politiek de locale belangen ten koste van het landsbelang te verheffen. Als reactie daartegen is eene periode ingetreden welke in overschatting van de rijkspolitiek aan het plaatselijk bestuur niet voldoende aandacht schonk. Worde het aan onze generatie gegund om hier de rechte harmonie te herstellen en een gemeentepolitiek te voeren die ten zegen strekt van het een- en onverdeeld Nederland, onder het vorstelijk reg,ment van onze geëerbiedigde Koningin.

"T^et artikel van Mr. S. de Vries Cz., Gemeentelijke exploitatie of subsidiering in De Gemeenteraad, Februan 1911.

Sluiten