Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorblendet / dat ock alle de / de Christum Iesum / mit den Enghel Gabriel / mit dë ewigen Vader / mit Ioanne baptista / mit Petro / Paulo / Martha Christo vH mit der gasser scrift voor dë waren sone des warê vn leuendigen Godes bekennê (Leyder) ere Vorfoerers VR Ketters zijn moeten. O lieue Heere / woe lange sal doch desse grote Gruwel waren ?

Och dat se doch noch in der tijdt vpwakedë / so lange ydt noch hudê genoemet wert / vn conden Christo zijnen rechte prijse gheuen / konden oock ere voruloekede hugelie / valsche Godes denst / de bedroefde voruoeringe des armen vn elendë folckes / vH dat domme rokelose leuent desser argher werelt recht waar werden / afstaen / vü nalaten / woe goet wolde ydt voor eren arme Seelen zijn. Auerst ick fruchte, so lange de geystlike Antiochus de loeye Lhenê so milde vthreyket / vn Iezabel de Tafelë so leckerlikê torichtet / dat dat voruloekede Maozim in zijnder weerden wol blijuen vnde ydt der werelt an valsche Leerers vü Vorfoerers nicht entbreken wert.

Goede Leser dencke na wat ick scrijue / ic wame dy in truwer Liefden / hoede dy / vH see dy voor / wat du gelouest vH hanthauest t wête du bist mit dijne Predikers al bedroghen. Wake vH bidde / de dach tret heer voor / ia he tret heer voor / vH snellet seer / dat wy alle moeten staen voor de vnpartijlike Rechtstoel vnsses Godes / de eê recht Gerichte sonder alle anseent der personen richten / vn eynen yderen na zijn wert betalen sal / he si dan Keyser edder Coninck / Doctor edder Licentiaet / Rijc edder Arm / Man edder Frouwe.

Summa: Dit is mijn bescheyt vH Antwort vp Ioannis a Lasco Defension / woe gehort / darmede ick hier nicht allene vp Eerden voor den menschen / sunder ock in de dach mijnes Herë Christi vppe dem Woorde zijner Belofte / in zijnder Genadë voor de ogë zijnder Maiestaet erschijnë wil.

Bistu redeliker aart / vH dy de blinde Geist der nijdisscher partijê / vn des bittre ijuers nicht vorfoeret / so richte hiermede twisschë vns vn vnssen Wederparten / wie van beyden delê Christum Iesum den sone des waren vH leuendighen Godes am meysten prijset / vH wie de scrift heylsam angetogen / edder wie se gebroken vp zijnen gront gcongen1) heft. Auerst wachte dy dat du na fleisch vil bloet nicht richtest / sunder vth reyner harten recht als voor dijnen Godt na der warheyt.

Eyn rechtschapen vngefarueden Geloue / de reyne ware Erkëtenisse

1) Twee letters zijn niet afgedrukt.

Sluiten