Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och Groningen, Groningen, eerlijke stadt,

Woe biste mijt sulken eselen besat.

Men doe an enen esel eens lewen huet,

He reret doch als en esel doet;

Wat van gueder aert wort opgevoet,

Dat blijvet barmhartich ende guet,

Want van gueder komst ende geslecht

En seet niet geerne dan dat recht.

Soe wijst dat weder, dat niet so suuer

En is als van aert een ghebuer,

Wanneer he opstijgende is;

He is ghijrich ende valsch, sijt gewijs.

Och Groningen, blijvestu den lueden bevaelen,

Du salste noch mannigen last halen;

Wowal dat niet is an dat been,

De hont wijl dat doch holden alleen. Hiermede mene ick niet allene de nu in den raedt sijtten ende de de gemeente seer desse oproer ende twedracht is oproer gewest hevet bijt regiment gebracht hebben, men ick segge oeck van de se daerbij gebracht hebben ende de Groningen regeren mijt oer moyterie, alse de scomaker Henrick van Lewerden, Johan Swamaker, beide bowmesteren, Jacop Smijt, Henrick Kistemaker, Johan Grijp, Johan van Wijsum de kremer, Johan van Lochum de kremer, Jacop Bijlsum, Evert Wantscerer, de scroder Tijmen van Utricht, Bartolt de maeler, Konst Slotemaker, johan Stans de hopenbinder, Rottgert Scutemaker, Berent Scutemaker, Joest Scutemaker ende meer genoech van arm, unoesel van den gilden, de oerer summige boven twe off dre jaeren in Groningen niet gewoent hebben ende daer gedeent hebben ende al oer guet en deel en is geen teyn offte twintich goltgulden wert ende nu daer gehijlket sijnt ende hebben de borgerscup ende gijlde daer gewonnen. Ende de daer dan rapen ende moyten konen onder den hoep, de worden dan hovelingen van den gijlden gekoren, desse regieren nu Groningen, men se hadden all en hovet off twe, daer se sick op steenden ende toverleten ende de den hoep daer to harden reden, alse de statholder Jasper van Marwijck ende Lueken Hornken, des statholders huesvrouwen vaeder, de hadde eertijts vaeke borgermester, hoefftman ende raedt gewest ende hadde sijn borgerscup opgesecht, ommedat he niet in den raedt wolde wesen ende hadde nu jaergelt van den hartogen van Geiler ende is altijt al tovoeren contrarie den raet gewest ende was

Sluiten