Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en swijnde, hoverdich, guetdunckel, gijrich mensche, de niemant guet gunde ende meende dat al de wijsheyt in em allene was ende de den statholder, sijnen swager, bij sunicheyt in allen quaden informeerde, want he de wetenheyt ende kunde hadde van allen rechten ende handel in stat ende lande ende hadde dat lange mede ghehandelt, als he borgermester ende hovetman is gewest ende is altijt een haetebuer gewest op den lueden. Hadde he de statholder soe voele int beste geraeden, als int quaetste, het hadde soe veer in desse duvelije ende twedracht niet verlopen ende het is to vermoeden, soe lange als de twe bij dat regement blijven, salt to Groningen gene grote eendrachticheit komen, men, als Got wijl, sak balde guet sijn.

8. Johan Rengers van ten Post, geb. 1542 te ten Post (Gron.), gest. 1626.

De terechtstelling van Egmond en Horne.

Vp sijn sterffdach vm XI vren hefft de bisscop van Jperen den grauen van egmont de bicht gehort, hem getroestet mit hem gesproken, want he wol geen spansche geestlichen dulden vnde scrifft desen brieff anden Con. Jck hebbe het ordel so V. Con. Mat. behaechlich is gehoert, alhowal ick noijt heb vor mij genomen, noch van meninge west bin, iet wat tegen V. Mat. persoen dienst off olde catolijcke religie to doen offte tracteren, so drage jckt alles mit gedult, dat de goede Godt geliefft, ende so jck iet wat misdaen hebbe, dewijl de nederlansche trublen geduert sijn, offt wat togelaten, dat andern ende niet mij geboren mochte, so is datselue altijt mit getruwer herten, godt ter eeren, V. Mat. to denste, ende na dat de tijt hefft geeischt gescheet: bidde darum V. Mat. geleuen wil mij to vergeuen, so ick iet wat tegen w. misdaen mocht hebben ende barhertig sijn wilt mijn leue huszfrou vnnosele kindern ende arme denaren, beuelende mij in deser tijt, godts almechtige barmhartigheit, datum brusel den 5 junij anno 68. vndergesc. Tot steruen gerustet Amurathes van egmont: de bisscop hefft desen brieff besloten entfangen, anden Ko. belouet tho senden vp hogen truwen, dat he vulbracht hefft. Horn hefft gesecht to den bisscop he had godt al gebichtet, dan doer het andringen desseluen bisscops hefft he ten laesten gebichtet. Vp Pinxter dag morgents begeerde Egmont sijn ende te vorderen, want

Sluiten