Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Guylick ende greue van Zutphen etc, myt ons ende den samenden auersticht van Vtrecht, ende wij myt sijnen ff. gnaden, ter eeren Godtz almechtich, Marien sijnre gebenedider moder ende des gantzen hemmelschen heerds, durch tusschenspreken gueder vrenden, alsulke yrronghe, twyst ende vede, een tijt lanck bis noch, tusschen sijnen ff. gnaden, sijnre gnaden lande, ende den ouerstichte van Vtrecht gheweest, synt eens gheworden, alsoe dat sijne ff. gnaden mytten Ouerstichte vurscr., alle rytterschappen, steden, sloeten, vlecken, landen ende allen anderen ondersaeten dair onder behoirende, nv voirt an, ein ewighe zwoene ende vrede sal ende wil onderholden, nae vermoigen segele ende brieuen ons wederomme van sijne ff. g. ghegeuen; soe lauen ende seekeren wij wederomme, voir ons ende dat ghemene Auersticht, soe dat myt ons desen vrede ende zwoene samentlick is ingegaen, mytten fursten van Gelre vurscr. ende myt alle sijnre ff. gnaden lande, ondersaeten ende verwanten, vrede ende vrentschap tonderholden, tegens sijnen ff. gnaden off sijnre gnaden landen, ondersaeten noch verwanten niet to doen, oft vth den sloeten, steden ende vlecken des Auerstichtz tlaeten gheschien in ennigermaniren, gheduerende die tijt lanck van den leuen onses gen. lieuen heren van Vtrecht nv ter tijt, oft soe langhe sijne ff. gnade dbisdom van Vtrecht besitten, ten weer sijne ff. gnade sich middeler tijt mytten fursten van Gelre verdroeghe. Ende ingevalle die selue onse gnedighe here van Vtrecht dairomme yetzwes doende worde, dair to en sullen wij mytten Ouerstichte sijnen gnaden gheen assistentie doen, oft vth onsen steden, sloeten oft vlecken laeten gheschien, heymelick noch apenhaer. Voirt sullen wij rytterschap, stede, groet ende cleyn, sloete ende lande van Auerijssel vurscr. ghenen heren van Vtrecht voirt an ten ewighen daghen accepteren, hie were ghekoren oft ghesat in wat manieren dattet wesen mucht die selue here van Vtrecht sal yrsten lauen en ghenoichsam seekerheyt doen, mytten fursten ende furstendomme van Gelre, sijnre gnaden lande ende verwanten, vrede ende eendrachticheyt, sijn leuenlanck, oft die wijle sijne gnaden here van Vtrecht is, tonderholden, ende die selue here van Vtrecht sal sich > yrsten mytten fursten van Gelre verenyghen ende van allen ghebreken ten beyden tzijden verdragen, alsoe dat sijne gnaden des to vreden sijn. Ende oft dat verdrach tusschen den beyden fursten van Gelre ende Vtrecht vuerscr. niet treffen en wolde, sullen hoire gnaden beyde enen fursten dair to nemmen, wair bij die selue ghebreke nedergelacht ende gheslichtet moigen weerden. Oick is bevorwart, oft ennighe van den rytterscap, cleyne steden, sloeten, vlecken oft ondersaeten des Auerstichtz

Sluiten