Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in desen vrede ende verbonde niet mede begrepen wesen wolde, sullen wij nochtantz, mytten anderen steden cleyn ende groet, rytterschappen, sloeten, huysen, lande ende ondersaeten, desen vreden ende eendracht myt ons annemmen, bevredet ende besoent blijuen, ende dese vrede ende zwoene oprechtich sonder inbreken onderholden, ende den fursten van Gelre mytten önwilligen laeten bewardden. Ende voirt an sullen alle in ende vtheemsche ten beyden zijden, bynnen ende buyten steden, sloeten ende vlecken, myt malckanderen moigen kieren, verkieren, conuerseren, hoer komenschap ende neronghe, toe water ende to lande, verhanteren, op ghewoentiicken toll ende wechgelt, vrij, veylich ende ongheleth, ghelijck as in tijden des vreden. Voirt sal een yegelick ten beyden zijden sijn guet wederomme aenfangen ende ghebruycken moighen, als hie dat nv vijnt. Allet vurscreuen sonder argelist. Des to oirkonde der wairheyt, soe hebben wij Herman van Keppel ende Henrick van Essen vurscr., voir ons ende mede voir alle die gantze rytterschap ende cleyne stede des landes van Zallant, tot oirre sunderlinghe begerten, ende wij Reynolt van i Coevarden ende Gherijt van Langhen vurscr., voir ons ende mede voir alle die andere gantze rytterschap, der stadt Oldenzel ende andere cleyne stedekens des landes van Twenthe, ter oirre alre sunderlinghe begerten, elck onsen segell, endrf voirt wij burgermeystère, scepenen ende raidt der stadt Deuenter onser stadt secreet segell, hijr beneden an desen brieff gehangen. Gegeuen int jair ons Heren duysent vijffhondert twe ende twyntich, opten vijrden dach in die maent Octobri.

ii. Hendrik Niclaes, geb. 1501 of 1502 te Munster, gest. 1580 of 1581 te Keulen.

Uit de voorrede van „Comoedia. Ein Gedicht des Spels van Sinnen" (1575)-

Den goedt-willigen Leser; wens Herte vnde Gedancken, Geist vnde

Leuen lieuet; Heil vnd Salicheit Daerumme, gy Alderlieuesten,

hebbet wal achtinge vp den Sin vnde Bewys desses Spels: vnde mercket wo dath de Val des minschê / vH syn Vorderuê / sampt synê Waen edder Goedtduncken / in demsuluen Spele betuget vnde angewesen wert (so wal in de wysheit syner Schrift-geleertheit / alse in syne

Sluiten