Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Bloemlezing uit de „korte verklaring" achter „Het Nievvve Testament".

Een korte verklaring zommigher wordekens in dezë Testamente ghebruyckt die niet an allen oorden des Nederlands euen ghelijck van dem ghemeynen man verstaen werden, ten nutte der eenuoldighen hiertoe ghedaen.

Am, is zo veel als, an eenem of dem.

Auer, op hooghduydsch Aber, op Oostersch Auerst, op Latijn, autem, vero porro. etc: wijszt an een achteruolgh eener rede, of oock een halue teghenrede, In welckes plaetse in den nedersten landen (mer) ghebruyckt werdt.

Beieghenen, is, entmoeten.

Billick, is schier zo veel als recht.

Byzonder, is heymelick, eyghentlick end alleen.

Derhaluen, is, wt der oorzake, daerom.

Deszhaluen, is, hierom, van desz weghen.

Dewijl, is schier zo veel als, Ouermids, Anghezien.

De wijle, is, ter tijd, of, binnen der tijd.

Ghestadighen, toelaten.

Ghevaerlickheyt of vaerlickheyt, is perikel.

Im, is zo veel als, in eenem of dem.

Na dem, is, ouermids, anghezien, of oock zomwijlen Daerna. Om zusz, om niets.

Omha?r, is, rond om, om ea om, hier end daer. Ouertrefflick, is, wtneemlick of te bouen gaende. Schaffnaer, een vcerzorgher im huyze die alle dinghen daerin beschicken moet.

Spalting, is tweespannigheyt, tweedracht.

Stadigh, is gheduerigh, stadelick, doorgaens, gheduerighlick.

Trcerzichtigh, is drouuigh van ghelate.

Uam, is zo veel als van eenem of dem. . "

Uoorhén, is te voren.

WeH, is, ware het zake dat, of, zo..

Zampt, is, teghelijck mit.

Ziek, is, hem zeluen.

Zwijcken, is, traagh, moede of krachtloos werden.

Sluiten