Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VQORRKDL

Wetenschappelijk literatuur-onderwijs kan op verschillende wijzen worden opgevat: het kan zich richten op de historische ontwikkeling der denkbeelden en gevoelens, welke de voornaamste stoffen der literatuur uitmaken; op den ontwikkelingsgang der dichterlijke genre's en vormen; op den samenhang tusschen literatuur en maatschappij; op de biographie en de psychologie der auteurs enz. Al deze en dergelijke opvattingen hebben recht van bestaan; maar bij de eene heeft men de teksten zelve minder noodig dan bij de andere. Niet missen kan men de teksten, wanneer men zich ten doel stelt: het letterkundig inzicht te verhelderen, den smaak te ontwikkelen, de zelfstandigheid van oordeel te verhoogen.

Dat nu is het geval met een college over lyrische poëzie, waarvoor de hier bijeengebrachte teksten een hulpmiddel kunnen zijn. Bij de keuze dier stukken heb ik mij laten leiden vooral door de eischen die schoonheid of karakter stellen; daarnaast echter ook andere criteria laten gelden; zoo b.v. de meerdere of mindere toegankelijkheid of verkrijgbaarheid van een tekst. Verscheidene Nederlandsche lyrische gedichten, welke in aanmerking komen om op dit college behandeld te worden, zijn hier niet opgenomen, omdat zij licht te verkrijgen zijn in een goedkoope en goede uitgaaf (Pantheon, Zwolsche Herdrukken e. d.).

Sommige lyrische genre's — ik heb het oog vooral op het rondeel, het referein en het epigram — zijn slechts door enkele staaltjes vertegenwoordigd. De reden daarvan ligt in den eenvoudigen vorm dezer dichtsoorten, die het gemakkelijk maakt, ze, ook door mondelinge voordracht, te leeren kennen. De sonnetten daarentegen, evenals de oden, hymnen en elegieën zijn minder schaars bedeeld, omdat men over deze dichtvormen bezwaarlijk kan handelen en oordeelen, indien men er geene voorbeelden van onder de oogen heeft.

De voornaamste genre's der lyrische poëzie zijn hier vertegenwoordigd. Echter zoeke men hier geen bloemlezing, die een eenigermate volledig beeld der Westeuropeesché lyriek zou geven. Had ik zulk een werk willen samenstellen, dan zou ik staaltjes van de Italiaansche, Spaansche en Skandinaafsche lyriek hebben moeten opnemen; dan zouden een inleiding en verklarende aanteekeningen van historischen en philologischen

Sluiten