Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard niet hebben mogen ontbreken. Reeds de omvang dien dit werkje dan zou hebben gekregen en de daaraan verbonden hooge drukkosten zouden mij hebben genoodzaakt van een dergelijk plan aftezien. Gezwegen nog van andere bezwaren, irt overeeTisterrrming Tiret het" karakter dezer reeks, wil dit werkje slechts een hulpmiddel bij het onderwijs zijn. Een inleiding, toelichtingen en verklaringen bhjven beter bewaard voor de mondelinge behandeling, waaraan de hoorders of hoorderessen een werkzaam aandeel kunnen nemen.

Meer dan een stuk heb ik, wegens zijn grooten omvang, slechts ten deele kunnen opnemen; sommige rubrieken eenigermate aangevuld door verwijzing naar enkele mooie of karakteristieke stukken van denzelfden aard. Ook in dat laatste heb ik mij moeten beperken: had ik alle sonnetten, geestelijke gedichten, voorbeelden van minne- of natuurpoëzie, oden, hymnen en elegieën willen vermelden die een vermelding verdienen — waar zou ik beland zijn?

Het fragmentarische van dit bundeltje (dat uiteraard een eenigsztns persoonlek karakter moet dragen) maakt het overigens voor anderen licht mogelijk, het te gebruiken op eigen wijs, het aantevullen naar eigen inzicht en smaak.

NOORDWIJK A/ZEE, 29 Mei 1919.

G. K.

Sluiten