Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. „God groet u Maria, coninghinne,

„Ende ghy sult een cleyn kindeken winnen „En dat sal wesen boven my."

3. „Heer Engel, Heer Engel, hoe soude ic dat beginnen, „Dat ick een cleyn kindeken soude winnen?

„Want ick en sprack noyt tegens man.

4. Het staet er geschreven in alle duytsche boecken, Dat hebben ghelesen die wijse Propheten,

Dat ghy Gods Moeder ende maghet soude sijn.

5. „Heer Engel, Heer Engel, dat woort moet aen my beclyven, „Ic wil also geern Gods Moeder ende maghet blyven,

„Ick wil also geern Gods Moeder ende maghet sijn."

6. Die Enghel die vlooch maer also hoogh op tot God. „Weest willecom, mijn alderliefste bode,

„Ende wat ontbiet ons Maria?"

7. „Die bootschap van Maria is my so wel verganghen. „Maria heeft my so vriendelijck ontfangen,

„Zy wil also geerne Gods Moeder ende maghet sijn."

8. Die Enghel die spreyde zijn vergulden vederen also wyde Ende hy vloogh also hooghe en hy daelde weder neder, Den heylighen Gheest brocht hy in haer.

9. „Godt groet u, Maria, vrou Coninginne! „Ick vinde u maget, ende laet u met kinde, „Altijt is Godt ghebenedijt!"

10. Maria die viel op haer beide knien;

„Gods gratie, Gods wercken die moeten my stereken, „Gods gratie die moet doer my gheschien."

II. NIEUWERE TIJD. a. Verhalende Liederen, ii. Erlkönig.

1. Wer reitet so spat durch Nacht und*Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in deu» Arm, Er fasst ihn sich*r, er halt ihn warm.

Sluiten