Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. indien de aanvraag betrekking heeft op desa's, welke reeds behooren tot het arbeidsveld van anderen en het verleenen der vergunning in strijd zou zijn met de belangen, vermeld in artikel 3 alinea (1) letter ƒ;

d. wegens strijd met het algemeen belang of het belang van 's Raads ressort.

(2) Onbevloeide velden komen slechts in/ aanmerking voor de helft hunner uitgestrektheid.

(3) 's Raads voorzitter is bevoegd om van het bepaalde, vermeld in alinea (1) letter a en b van dit artikel, af te wijken, indien de aanvrager een Inlander is.

Artikel 7.

Inkrimping van arbeidsveld wordt geweigerd als de uitgestrektheid van de gronden, staande ter beschikking van den aanvrager, daardoor zou dalen beneden het in artikel 6 bedoelde minimum, tenzij tevens uitbreiding van arbeidsveld wordt verleend, zoodanig dat bovenbedoelde uitgestrektheid blijft voldoen aan het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 8.

(I) 's Raads voorzitter is bevoegd bij een met redenen omkleed besluit eene aanplantvergunning geheel of voor een gedeelte van het arbeidsveld in te trekken :

a. bij staking van het bedrijf;

b. wanneer gedurende een tweetal achtereenvolgende jaren door of ten behoeve van den houder in eenige tot zijn arbeidsveld behoorende desa of gedeelte van desa geen aanplant of, naar het oordeel van 's Raads voorzitter, een aanplant van geringer uitgestrektheid is tot stand gebracht dan in de aanplantvergunning omtrent die desa of dat gedeelte van die desa is voorgeschreven ; .

c wanneer, naar het oordeel van 's Raads voorzitter, niet of niet voldoende zijn nageleefd de voorwaarden in de aanplantvergunning gesteld ;

Sluiten