Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De Inlander, die een bedrijf, als bedoeld in het tweede lid van artikel I. uitoefent op gronden, die hem toebehooren in agrarischen eigendom of erfelijk individueel bezit, behoeft eene schuurvergunning.

Artikel 15.

De schuurvergunning houdt in : a naam en woonplaats van den houder der vergunning ; b. aanwijzing van de plaats, waar het gebouw of de opstal is

gelegen; , c de voorwaarden, welke aan de vergunning worden verbonden in het algemeen belang, in het belang van s Raad res*>rt of ter voorkoming van misbruiken in het tabaksbedrijf; d. zoonoodig den termijn, waarvoor de vergunning wordt verleend.

Artikel 16.

*s Raads voorzitter weigert eene schuurvergunning: a aan te slechter naam bekend staande personen ;

b. wegens strijd met het algemeen belang of dat van s Raads

c. [«"voorkoming van misbruiken in het tabaksbedrijf.

Artikel 17.

•s Raads voorzitter is bevoegd eene schuurvergunning in te trekken:

a op verzoek van den houder;

l waneer, naar het oordeel van Raads voorz,tter. met of met voldoende zijn nageleefd de voorwaarden, waarop de ver «running is verleend; ,

c. wanneer, naar het oordeel van 's Raad. voorzitter, de houder der vergunning of de beheerder zijner ondernemmg z.ch bq het gebruik maken der schuurvergunning in ernstige mate Wft schuldig gemaakt aan kwade praktijken dan wel

Sluiten