Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den kost zonder loon van een dag tot drie maanden, wordt gestraft :

a. hij, die een bedrijf uitoefent als omschreven in artikel 1 alinea 2 zonder de vereischte aanplantvergunning, zoomede hij, die ten behoeve van dengene, die niet in het bezit is van de vereischte aanplantvergunning, een zoodanig bedrijf in 's raads ressort geheel of gedeeltelijk beheert, deelneemt aan het beheer dan wel anders dan als Inlandsche werknemer behulpzaam is bij het bedrijf;

b. hij, die ongekorven tabak opkoopt zonder de vereischte opkoopvergunning, zoomede hij, die, zij het ook als ondergeschikte, ten behoeve van dengene, die niet in het bezit is van de vereischte opkoopvergunning, ongekorven tabak opkoopt;

c. hij, die een gebouw of opstal bezigt tot het in artikel 13 omschreven doel zonder de vereischte schuurvergunning» zoomede hij, die ten behoeve van dengene, die niet in het bezit is van de vereischte schuurvergunning, een gebouw of opstal voor dit doel bezigt;

d. hij, die het bepaalde bij artikel 18 overtreedt.

(2) De aanplant, de ongekorven tabak, de werktuigen of de gereedschappen, aangetroffen bij het ontdekken der in het vorige lid genoemde overtredingen, zoomede in het geval, bedoeld bij letter c van de vorige alinea, het gebouw of de opstal, met hetgeen zich daarin bevindt, worden in beslag genomen en kunnen bij het veroordeelend vonnis worden verbeurd verklaard, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 6, 2°, van de Wetboeken van Strafrecht voor Europeanen en voor Inlanders. )

Artikel 21.

Met eene geldboete van ƒ 1.— (één gulden) tot / 100.— (één honderd gulden) wordt gestraft de houder eener aanplantvergunning, zoomede hij. die ten behoeve van dezen het bedrijf in *s Raads ressort beheert, bij nalatigheid in het nakomen van één der in artikel 9 omschreven verplichtingen.

'). Thant artikel 10 juncto art. 39 Wetboek van Strafrecht van Ned.-IndiS,

Sluiten