Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel tot eigen gebouwen, zulks in verband met artikel 8 der verordening tot bevordering van orde, netheid, zindelijkheid en veiligheid (zie pag. 37);

4e het aantal kamers. Ter beoordeeling van dit aantal is noodig een opgaaf van het aantal ingehuurde gronden in de desa, alsmede hoeveel schuren reeds in die desa zijn toegestaan met vermelding van het aantal kamers. De maatstaf bij de beoordeeling van het aantal kamers is, dat per 1 bouw aanplant behoefte bestaat aan 1 kamer of anders gezegd 2 bouw huursawahs voor 1 kamer;

5e uit welke materialen samengesteld. Dit is noodig om te beoordeelen of voldaan is aan de verordening dakbedekking, voor zoover die schuren ^gelegen zijn in de plaatsen in die verordening genoemd (zie bladzijde 30), dan wel of alinea 3 van artikel 8 der Verordening tot bevordering van netheid enz toepassing heeft gevonden.

Bij deze aanvraag om schuurvergunning kan tegelijk het verzoek gedaan worden opkoopvergunning voor die schuur te verleenen.

• De voorwaarden waaronder de schuurvergunning wordt verleend, zijn gewoonlijk de volgende : I e het maximum aantal kamers ;

2e de vergunning vervalt, indien de schuur afbrandt, instort of wordt afgebroken en binnen een jaar na den datum dier gebeurtenis de wederopbouw niet heeft plaats gehad. Naar aanleiding hiervan kan opgemerkt worden, dat de

schuur kan opgebouwd worden van dezelfde materialen.

3e dat de schuur voor een bepaalden datum moet zijn voltooid ;

4e dat, indien nog geen wettige titel op den grond is verkregen, de vergunning komt te vervallen, indien binnen een jaar na den datum van het besluit die rechtstitel nog niet op den grond is gevestigd.

De termijnen in de voorwaarden vermeld zijn eventueel voor verlenging vatbaar, indien belanghebbende kan aantoonen dat overschrijding van den tijd heeft plaats gehad buiten zijn schuld.

Voor desinfectiegebouwen van gebaalde tabak is een schuurvergunning noodig.

Sluiten