Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERORDENING TOT BEVORDERING VAN ORDE, NETHEID, ZINDELIJKHEID EN VEILIGHEID IN DE RESIDENTIE BESOEKI.

Deze verordening werd door den Gewestelijken Raad aangenomen in de vergadering van 11 Augustus 1917 en afgekondigd in de Javasche Courant van 28 September 1917 No. 78. Ze trad in werking op laatstgenoemden datum.

In deze verordening worden eenige verplichtingen opgelegd ten aanzien van omheining van erven, het in behoorlijken staat van netheid houden der erven, alsmede een bepaling van de z.g. hinderwet.

Alleen worden hier vermeld die artikelen, welke van belang zijn voor de ondernemers.

Artikel 1.

De eigenaars of bezitters van gebouwen, opstallen, erven of andere gronden, dan wel hunne gemachtigden, zijn verplicht:

a. de gebouwen c. q. opstallen en aanhoorigheden daarvan, benevens de afscheidingen, zoomede de bruggen en duikers, welke tot de erven of gebouwen dan wel opstallen leiden, in behoorlijken en netten staat te houden ;

b. te zorgen, dat het erf van den openbaren weg en van de aangrenzende erven door een hekwerk van steen, hout of rjzer, of pilaren met kettingen verbonden (dit laatste alleen langs den openbaren weg) dan wel door een steenen muur, bamboe of levende heg, is afgescheiden.

Voor de hoogte van de afscheidingen, buiten de kringen* waar het Bouwreglement werkt, moeten de aanwijzingen van het Europeesch of Inlandsch bestuur gevolgd worden ;

Sluiten