Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dakbedekking, waaronder is te verstaan een dak, waarvan de zijen onderranden over eene breedte van minstens 2'/2 Rijnlandsche voeten vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal, zooals gegalvaniseerd dakijzer of pannen, moetende op elke acht kamers der schuur minstens ééne bij wijze van brandvrije strook, mede met onbrandbaar materiaal zijn ingedekt.

De bedoeling van de tweede alinea is, dat voor het geval de nieuwe schuur komt te staan binnen 50 M. van aan de onderneming behoorende gebouwen de Voorzitter kan toestaan, dat die schuur met licht ontvlambaar materiaal mag worden gedekt. (Model aanvraag dispensatie zie bijlage V).

Door de toevoeging van de alinea over het composietdak blijft het mogelijk erven, gelegen binnen de bebouwde kom van een desa, toch te bezigen voor het bouwen van droogschuren, al is het dan ook dat ze van een in die alinea omschreven soort dak moeten zijn voorzien.

Voorts zijn de volgende artikelen van eenig belang.

Artikel 10.

(1) De personen, bedoeld in artikel 2, zijn verplicht toe te laten, dat behalve de ambtenaren en beambten der politie, de rooimeester of degeen, die hem vervangt, zich met bekendstelling van zijn qualiteit aan den gebruiker of bezitter van het erf of anderen grond, daarop tusschen 8 uur 's voormiddags en 5 uur 's namiddags begeeft, ten einde zich van de behoorlijke naleving der bepalingen van deze verordening te overtuigen.

(2) De door 's Raads voorzitter aangestelde anophelesspeurders zijn eveneens bevoegd gedurende de voormelde uren, met voorafgaande aanmelding van hun persoon bij den bewoner of de bewoonster, zich op de erven te begeven ten einde te onderzoeken of daarop stilstaande waterplassen en als zoodanig anopheles broedplaatsen voorkomen en om bij het aantreffen daarvan, die broedplaatsen overeenkomstig hunne aanwijzingen te doen opruimen of onschadelijk te doen maken.

(3) De personen, bedoeld in artikel 2, zijn verplicht de in de voorgaande alinea bedoelde anophelesspeurders gedurende

Sluiten