Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERORDENING OP HET NUMMEREN VAN PERCEELEN, BEZETEN IN EIGENDOM OF MET RECHT VAN OPSTAL, ERFPACHT DAN WEL GEBRUIK.

In verband met de vele perceelen, bezeten in recht van eigendom en opstal, toebehoorende aan de tabaksondernemingen is van belang de volgende verordening op het nummeren dier perceelen.

Deze verordening werd afgekondigd in de Javasche Courant van 8 November 1910 No. 89.

Artikel 1.

(1) Op elk aan den openbaren weg gelegen perceel, bezeten in eigendom of met recht van opstal, erfpacht dan wel gebruik, moet het nummer, waaronder het bij het middel der verponding geregistreerd is, worden aangebracht en wel zoodanig, dat het van den openbaren weg duidelijk zichtbaar is.

(2) Op perceelen niet aan den openbaren weg gelegen, moet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde nummer worden aangebracht op de buitenzijde van de in den betrekkelijken meetbrief vermelde merkteekenen.

Artikel 2.

Het in het vorige artikel bedoelde nummer moet bestaan uit gebruikelijke Europeesche cijfers ter grootte van minstens zes centimeters.

Sluiten