Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

(1) Overtreding van deze verordening wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25.— (vijf en twintig gulden) of naar gelang van den landaard van den overtreder met gevangenisstraf van ten hoogste vier dagen, dan wel met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon gedurende hoogstens twaalf dagen.

(2) De overtreders zijn gehouden binnen den tijd van veertien dagen, nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, hun verzuim te herstellen, bij gebreke waarvan het Hoofd van plaatselijk bestuur bevoegd zal zijn zulks op kosten van den nalatige te doen verrichten.

Artikel 4.

Deze verordening treedt in werking op den veertigsten dag na dien der dagteekening van de Javasche Courant, waarin de afkondiging heeft plaats gehad, op welk tijdstip vervallen de verordening op het nummeren van huizen in de wijken voor Europeanen en Vreemde Oosterlingen op de hoofdplaatsen Besoeki, Sitoebondo en Bondowoso, vastgesteld door den Resident van Besoeki op 30 April 1881 en afgekondigd in de Javasche Courant van 6 Mei 1881 No. 36, zoomede de verordening door dien gewestelijken bestuurder vastgesteld den 22a":n April 1890, afgekondigd in de Javasche Courant van 29 April 1890.

Sluiten