Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minderwaardige, vochtige, beschimmelde, niet behoorlijk oplengte gesorteerde, alsmede nog van groene stelen voorziene kampongkrossok zal niet ter veiling mogen worden aangenomen en onmiddellijk worden verwijderd, een en ander ter beoordeeling van den marktmeester.

Artikel 4.

De zorg voor het dagelijksch beheer van en de orde en netheid op de markt, alsmede voor de inning der commissieloonen wordt opgedragen aan een marktmeester, zoo noodig bijgestaan door ondergeschikt personeel, allen door den Voorzitter te benoemen en te ontslaan.

De marktmeester is rekenplichtig aan den gewestelijken raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 tot en met 105 der Locale raden-ordonnantie.

De Voorzitter stelt de instructies en ambts-kenteekenen voor het in dit artikel genoemde personeel vast.

Artikel 5.

De ter openbare veiling aangeboden kampongkrossok zah na keuring door den marktmeester, op door hem aan te wijzen plaatsen worden uitgestald.

De marktmeester bepaalt de volgorde waarin de kavelingen zullen worden verkocht, alsmede de grootte daarvan. Zooveel mogelijk wordt de door één verkooper aangeboden taba^c afzonderlijk geveild. Vermenging van aan verschillende personen toebehoorende partijen heeft alleen plaats met goedvinden der eigenaren.

Artikel 6.

De goedgekeurde tabak zal door den marktmeester bij opbod aan den meestbiedende worden verkocht.

Artikel 7.

Zonder vergunning van den marktmeester is het verboden kampongkrossok, welke eenmaal ter veiling is aangeboden en goedgekeurd, hetzij geheel of gedeeltelijk uit de veiling te nemen.

Sluiten