Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de geboden prijs den' belanghebbende onvoldoende voorkomt, kan deze na kennisgave aan den marktmeester, den verkoop doen ophouden en de tabak terugnemen.

Artikel 8.

De verkoop geschiedt uitsluitend tegen gereede betaling. De betaling der kooppenningen moet plaats hebben, onmiddellijk nadat de koop is toegewezen, aan den marktmeester of diens vervanger.

De uitkeering der opbrengst van de tabak aan den eigenaar heeft eveneens plaats zoo spoedig mogelijk na den verkoop.

• Artikel 9.

Ter bestrijding van de aan de veilingen verbonden noodzakelijke kosten zal door den gewestelijken raad een commissieloon in rekening worden gebracht, bedragende 5 °/0 van den verkoopprijs van elke partij, waarvan 3 °/0 ten laste komt van den kooper en 2°/„ ten laste van den verkooper. De marktmeester is belast met dë inning daarvan.

Bij ophouding zal een commissieloon worden berekend van 2 /o ten laste van den verkooper over het bedrag, waarvoor opgehouden is.

Artikel 10

De inrichting der voor de uitvoering dezer verordening noodige administratie en der door den marktmeester in te dienen verantwoordingen wordt vastgesteld door den Voorzitter van den raad.

Artikel I I.

Deze verordening kan worden aangehaald als „Tabaksveilingsverordening''.

Zij treedt in werking op den dag harer afkondiging in de Javasche Courant.

De veilingen zullen plaats hebben buiten bemoeienis van den vendumeester, waartoe Staatsblad 1915 No. 186 de gelegenheid

Sluiten