Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Zij, die tabak op de veiling willen koopen, moeten voorzien zijn van een opkoopvergunning, overeenkomstig artikel 10 der Tabaksverordening.

De opkooper is verplicht op navraag van den marktmeester inzage van die opkoopvergunning te verleenen.

Geen vrije tabak mag door den marktmeester ter veiling worden aangenomen, die niet behoorlijk gedekt is door het gebruikelijke plantbriefje en een vervperpas.

Artikel 5.

De opkooper is verplicht de gekochte tabak onmiddellijk na de veiling te verwijderen.

Artikel 6.

Het is verboden op straffe van verwijdering op de 'toegangswegen tot en de verbindingswegen binnen de markt, koopwaren uit te stallen of te koop aan te bieden of daarop eenig voorwerp te plaatsen, dan wel eenig beroep of bedrijf daarop uit te oefenen.

Artikel 7.

Het door de marktmeesters te innen commissieloon zal door hen gestort worden bij den gewestelijken kashouder.

Artikel 8,

Het toezicht en de controle op het algemeen beheer van de tabaksmarkten, alsmede op de richtige ten uitvoerlegging der daarop betrekking hebbende voorschriften, wordt uitgeoefend door een marktcommissie, bestaande uit het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur als voorzitter en den Regent van Bondowoso of den zelfstandigen Patih van Djember als diens plaatsvervanger aldaar, zoomede den Controleur voor de tabaksaangelegenheden en den betrokken plaatselijken controleur als leden

Sluiten