Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9.

Alvorens zijn taak te aanvaarden legt de marktmeester in banden van den Voorzitter van den gewestelijken raad den volgenden eed of belofte af: „Ik zweer (of beloof) mij te zullen gedragen zooals een' goed en eerlijk marktmeester zal betamen". „Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" (of „dat beloof ik").

Een ieder die op de veiling wil koopen, moet voorzien zijn van een opkoopvergunning, dus ook de hier gevestigde ondernemingen.

In de voorwaarden dier vergunning staat vermeld, dat de op Je markt gekochte tabak bij verzending naar de afpakschuur moet gedekt zijn door een pas. Voorts, dat indien de houder der vergunning andere personen wil machtigen om, voor hem op de markt te koopen, hij tevoren daarvan kennis geeft aan den Controleur voor de tabaksaangelegenheden.

Ten overvloede wordt nog in de voorwaarden vermeld, dat .die vergunning zich uitsluitend bepaalt tot opkoop van de ter tabaksmarkt opgeveilde tabak. De duur dier vergunning is zoolang de tabaksmarkt is geopend. De ondervinding heeft verder geleerd, dat keuring en veiling op één dag niet mogelijk is; daarom is bepaald, dat het gekeurde van een dag op den volgenden dag zal worden geveild.

Op het terrein van de rharkt bestaat gelegenheid voor opkoopers kleine schuurtjes op te richten voor de opberging van de op de markt opgekochte tabak. De vergunning daartoe moet verzocht worden aan den Assistent-Resident, die de vergunning verleent tot weder opzeggens toe.

Sluiten