Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Resident aangewezen de Europeesche controleerende ambtenaren, alsmede de Inlandsche' bestuursambtenaren, n.1. de districts- en onderdistrictshoofden; een ieder voor Zijn ressort.

De grondhuurakten mogen niet verleden worden vóór de intree van de vijftiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar, waarin met de bewerking zal worden begonnen.

Deze nieuwe verordening heeft voor éénjarige grondhuurcontracten een bijzondere voorziening getroffen. In daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen gedeelten van zijn gewest kunnen grondhuurovereenkomsten aangegaan voor een jaar of een oogstjaar, op andere wijze in rechtsgeldigen vorm gesloten worden, zonder dat een akte in den bepaald voorgeschreven vorm is opgemaakt. Zulks kan geschieden bij een staat, waarvan een model is te vinden in de uitvoerige toelichting der grondhuurordonnantie.

Bij besluit van den Resident van Besoeki dd. 14 October 1918 No. 9023/25 is bepaald, dat inde geheele residentie Besoeki dergelijke éénjarige contracten kunnen gesloten worden. (Bijlage VI).

Huurtermijn.

Artikel 4 sub 3 der grondhuurordonnantie zegt:

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om: a. streken aan te wijzen, waar voor de teelt van tabak, al dan

niet afgewisseld door gebruik van den grond tot andere

doeleinden, geen verhuring van grond voor . langer dan vijf

jaren is toegelaten, zoomede om b voor eenig gewest of bepaalde gedeelten daarvan te vergunnen dat gronden bedoeld onder a en b van het eerste lid van dit artikel ten behoeve van de teelt van tabak, zonder toepassing van het bepaalde in artikel 8, worden verhuurd voor ten hoogste twaalf jaar, of, wanneer het bepaalde onder a hiervoren toepassing heeft gevonden, vpor ten hoogste 5 jaar.

De G G heeft van die bevoegdheid gebruik gemaakt en bepaald bij besluit dd. 28 September 1918 No. 21 (Bijlage VII) dat de res.dentie Besoeki is aangewezen als een streek, waar voor de teelt van tabak geen huur van grond is toegelaten voor langer dan 5 jaar. en verder voor de residentie Besoeki te

Sluiten