Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikelijk waren, waarbij de verhuurder zich verbond alle gronden, waarover hij gedurende den loop van den huurtermijn de beschikking zou krijgen, aan den huurder te zullen verhuren.

Levering van den grond.

Deze wordt geacht te hebben plaats gegrepen op den datum van ingang der huur of op den datum der bekrachtiging, indien deze later mocht zijn verleend. Die levering geschiedt onafhankelijk van eenige daartoe strekkende handeling van den verhuurder.

Op den datum van het eindigen van de huur wordt de grond geacht te zijn teruggeleverd, eveneens onafhankelijk van eenige daartoe strekkende handeling van den huurder.

Naar aanleiding hiervan wordt in de toelichting het volgende meegedeeld: de houder eener naar den eisch bekrachtigde huurovereenkomst kan in algemeenen zin geacht worden gerechtigd te zijn om, nadat de huurtermijn is ingegaan, zoo noodig, het alsdan op den grond nog aangetroffen gewas van den verhuurder te verwijderen, welke laatste een gelijke bevoegdheid heeft ten aanzien van het bij de beëindiging der huur nog te velde staand gewas van den huurder. Partijen kunnen bij de uitoefening dier bevoegdheid de bescherming der politie tegen mogelijke feitelijkheden inroepen, doch behooren daarbij wel in het oog te houden dat zij, handelende geheel onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico, zich nimmer voor eenige rechtsvervolging gevrijwaard kunnen achten, bijaldien het blijken mocht, dat door de daad der ontruiming bestaande rechten zijn aangetast.

Indiening der huur-akten.

De indiening moet geschieden in tweevoud aan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur.

Vorm der huurakten.

De vorm is voorgeschreven, er mag dus niet van worden afgeweken; het model is te vinden in de reeds meergenoemde toelichting op de ordonnantie.

Sluiten