Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men mag in een akte meerdere overeenkomsten vermelden, mits de gronden alle gelegen zijn in een desa en de overeenkomsten worden aangegaan voor hetzelfde doel en denzelfden tijd.

Woonerven.

Zijn in het algemeen de bepalingen der grondhuurordonnantie niet van toepassing op woonerven; voor 'gewesten of gedeelten daarvan, waar zulks in het belang van de tabakscultuur noodig mocht zijn, kan het Hoofd van gewestelijk bestuur evenwel anders bepalen. Voor Besoeki heeft de Resident van die bevoegdheid gebruik gemaakt en bij besluit dd. 14 Augustus 1918 No. 6970/25 bepaald, dat bij inhuur van woonerven, mits gelegen buiten de grenzen der hoofdplaatsen Bondowoso, Djember, Sitoebondo en Banjoewangi en van de plaatsen Besoeki en' Panaroekan, de gewone bepalingen der grondhuurordonnantie blijven gelden. (Bijlage VIII).

Op te nemen clausules.

Na het tot standkomen der Tabaksverordering is het gewenscht voorgekomen in de grondhuurovereenkomsten de volgende clausules op te nemen :

a. dat, indien de in deze akte omschreven grond (of gronden) ten gevolge van intrekking der vereischte aanplantvergunning niet langer door of ten behoeve van den comparant (of de comparante) ter andere zijde met tabak mag (of mogen) worden beplant, deze overeenkomst ten opzichte van den grond (of gronden) waarop die intrekking betrekking heeft zal (of zullen) ontbonden zijn van af het tijdstip van intrekking der aanplantvergunning, zonder dat daartoe de tusschenkomst des rechters gevorderd wordt en zonder dat uit deze ontbinding eenig recht op schadevergoeding voortvloeit.

b. dat, indien nog geen vergunning voor het planten van tabak op in deze akte omschreven grond (of gronden) mocht bestaan en de vereischte aanplantvergunning niet verkregen is binnen een termijn van zes maanden, gerekend van af den datum,

Sluiten