Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANSCHRIJVINGEN IN HET BELANG VAN EEN GEREGELDE CULTUUR.

Na de tot standkoming der Tabaksverordening heeft het Bestuur vele circulaires tot de ondernemers gericht, voornamelijk beoogende op eenige veel voorkomende misstanden te wijzen en om tot een geregelden toestand te komen. De vele rondschrijvingen alle hier in hun geheel op te nemen komt overbodig voor; ze volgen hier in het kort.

1. Den aanplant zooveel mogelijk groen te oogsten en dus weinig of geen tabak in de kampong te laten drogen. Hoe meer er groen geoogst wordt, hoe minder de planter kans heeft de tabak te onttrekken. Bovendien is schüurtabak beter verzorgd en dus op de wereldmarkt meer waard.

Het groote belang voor Besoeki ligt in een goede en vooruitstrevende cultuur. Schüurtabak moet dus de hoofdzaak zijn en het mag niet zoo worden, dat het geheele product komt onder den invloed van het bijproduct: de kampongkrossok.

2. Voor den aanvang van den oogst een desa'sgewijze en etablissement'sgewijze telstaat in te dienen.

3. Het politiepersoneel belast met het tellen van den vrijmanaanplant, voor zoover betreft desa's, behoorende tot Uw arbeidsveld, te doen vergezellen door een mandoer of geëmployeerde. Daardoor wordt voorkomen, dat ondernemingsaanplant wordt meegeteld door de oppassers.

4. Het is gewenscht, dat van Bestuurswege ook de telling van den ondernemingsaanplant wordt nagegaan. Hiervan zal tevoren worden kennisgegeven.

5. Het tijdig, dat is vóór den oogsttijd, verstrekken van plantbriefjes aan de planters Uwer onderneming en voor de richtige invulling, onderteekening en bijhouding dier plantbriefjes te doen zorgdragen.

Sluiten