Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Evenals de planters van vrije tabak, die van Bestuurswege van plantbriefjes zullen worden voorzien, moeten Uwe planters steeds hunne briefjes bij het vervoer bij zich hebben. Geen tabak te ontvangen of betalingen te doen plaats hebben, indien het plantbriefje niet vertoond wordt.

7. Vervoer van de eene schuur naar de andere te dekken met een behoorlijk ingevuld geleidebiljet.

8. Van de binnengebrachte vrijmantabak in het gebied van een onderneming, waar zich geen posten bevinden, goede aanteekening te houden en zoo mogelijk een afzonderlijk ontvangboek daarvan aan te leggen, alsmede op de pipil van den vrijmanplanter aanteekening te houden van de binnengebrachte tabak.

9. De door de tabakspolitie afgegeven passen van vrijmantabak te doen bewaren in het betrokken etablissement.

10. Geen kepitingin tabak op te koopen, daar deze tabak meestal van diefstal afkomstig is.

11. De schuur- en pipilboeken behoorlijk bij te houden en daarin op te nemen blad- en hangkrossok.

12. Bij de betalingen het zuiver bedrag uit te betalen en niet af te ronden.

13. Bij het nemen van sasap de billijkheid te betrachten en vooral toe te zien, dat de mandoers niet 'twee maal sasap nemen ; daarom is het aan te bevelen in het ontvangboekje het bruto aantal dolken op te nemen.

In gevallen dat meer dan de voorgeschreven sasap wordt genomen op grond van niet-nakoming der plantvoorwaarden, moet de planter op de hoogte gebracht worden wat daarvan de reden is.

14. De inferieure tabak afkomstig van huurgronden, moet waargenomen worden tegen de prijzen in de plantvoorwaarden bepaald.

15. Geen plantbriefjes te verstrekken aan vrije planters, aan planters op gronden die nog slechts in huur zijn toegezegd, dan wel op gronden, waarvan een concept-contract is ingediend, dan wel waarvan een wettig bekrachtigde huurovereenkomst bestaat, doch de huur nog niet is ingegaan.

16. Voorkomen dient te worden het ingrijpen in de taak der politie, en het uitoefenen van politiebevoegdheden door daartoe onbevoegden.

Sluiten