Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VIII.

No. 6970/25.

Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Resident van Besoeki.

BondoWoso, 14 Augustus 1918.

De Resident voornoemd,

Overwegende dat de Tabaksverordening toepasselijk verklaard is op het gewest Besoeki in zijn geheel en het in verband daarmee in het belang der tabakscultuur wenschelijk is, de buiten de grenzen der hoofdplaats Bondowoso, Djember, Sitoebondo en Banjoewangi alsmede der plaatsen Panaroekan en Besoeki gelegen woonerven niet \an de toepassing der grondhuurordonnantie in Staatsblad 1918 No. 88 juncto No. 214 uit te sluiten.

Gehoord den Controleur voor de Tabaksaangelegenheden;

Gelet op het bepaalde bij paragraaf 16 sub b der Voorschriften tot uitvoering der voormelde Grondhuurordonnantie;

Nog gelet op Staatsblad 1918 No. 215;

Heeft besloten:

I. In te trekken het besluit van hem, Resident, dd. 9

October 1908 No. 13214; II. Te bepalen, dat de buiten de grenzen van de hoofdplaatsen Bondowoso, Djember, Sitoebondo en Banjoewangi en van de plaatsen Besoeki en Panaroekan gelegen erven, in het belang van de tabakscultuur,- niet uitgesloten zijn van de toepassing van het 1ste lid van artikel 1 der Grondhuurordonnantie in Staatsblad 1918 No. 88 juncto 1918 No. 213; III. Aan te teekenen dat dit besluit in werking treden zal op 1 October 1918.

Sluiten