Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IX.

Model akte van cessie.

Ondergeteekende , administrateur der tabaksonderneming , wonende te handelende

ten deze voor en namens de te gevestigde naamlooze

vennootschap verklaart bij deze te cedeeren aan :

mede-ondergeteekende vertegenwoordiger van de te gevestigde naamlooze vennootschap wonende te :

alle rechten op gronden van Inlanders gelegen in de

desa district , afdeeling ,

welke eerste ondergeteekende kan doen gelden uit recht van de

volgende grondhuur-overeenkomsten der desa

No dd. (datum van registratie) met de in aange-

hechten staat vermelde inlanders.

Deze cessie is geschied voor een tusschen partijen met gesloten beurzen aangegane overeenkomst.

Gedaan en opgemaakt te

Verklaring van den ambtenaar.

Ondergeteekende .... controleur B.B., wonende te

verklaart dat de Inlanders hierboven vermeld, die deze akte niet hebben onderteekend als zijnde de schrijfkunst niet machtig, in zijn tegenwoordigheid verklaard hebben hunne goedkeuring te hechten aan de bij deze akte gedane cessie van huurrechten en dat de identiteit en de bevoegdheid dier Inlanders daartoe hem Verklaard zijn door de getuigen

De Controleur.

Sluiten