Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij verscheidene boomen konden aldus tot zesmaal toe de vernieuwde basten geoogst worden, doch er waren ook vele waarbij de regeneratie slechts gedeeltelijk of in 't geheel niet plaats vond. Het cambium ging dikwijls bij langdurig regenachtig weer rotten, terwijl in de laag gelegen streken de vernieuwde bast door mieren werd vernield. Herstelt de bast zich niet, dan begint het hout te vermolmen en de boom gaat kwijnen.

In 't algemeen verdraagt de C. succirubra de bewerking beter dan de C. Ledgeriana. Op Java geschiedde de vernieuwing bij de eerste: 60 % volkomen, 39,5 °/0 gedeeltelijk en 0,5 % in 't geheel niet. Bij oudere Ledgeriana's gaat zij moeilijk, bij 7 a 8-jarige boomen beter.

In Britsch-Indië kreeg men met deze oogstwijze bij 12-jarige boomen een gemiddelden jaarlijkschen oogst van 555 K.G. drogen bast per bouw. Op Java gaven 1000'st. achtjarige boomen in drie jaren tijds 2569 K.G. oorspronkelijken en 790 K.G. vernieuwden bast.

Bij hooge boomen kon men moeielijk den stam over zijn geheele lengte bereiken; dit geschiedde dan wel met behulp van ladders of van een plankje met een touw om den boom geslagen.

De bedekking met mos voldeed wel goed, doch in sommige streken geraakte de voorraad spoedig uitgeput; in plaats daarvan nam men dan gedroogd gras en op Java ook wel indjoek (vezelstof, voorkomende aan de bladstelen der Arenga saccharifera).

Bij vernieuwde basten, die oorspronkelijk veel cinchonidine inhielden, C. succirubra, kon een toename van het kininegehalte ten koste van dat van cinchonidine en van cinchonine geconstateerd worden; bij C. Ledgeriana bleef het gehalte ongewijzigd.

De meeste boomen kregen na de bewerking een ziekelijk voorkómen, verloren veel blad en begonnen sterk te bloeien; langzamerhand, vooral na bemesting, herstelden zij zich wel, doch in vele gevallen was de levenskracht sterk verminderd, zoodat de aanplant een kwijnend uiterlijk hield. Verder waren de kosten van het schillen en bedekken te groot.

Na eenige jaren kwam men tot de overtuiging, dat de voordeden van het mos-systeem op den duur niet opwogen tegen de daaraan - verbonden nadeelen, zoodat-men"het opgegeven heeft.

Sluiten