Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdens mijn werkzaamheid bij de kinacultuur heb ik echter de ondervinding opgedaan dat, ter bereiking van dit doel, vele kina-ondernemingen niet volgens een vast plan te werk gaan. Door de omstandigheid, dat elke boom, jong of oud, altijd een zekere hoeveelheid bast vertegenwoordigt, die ieder oogenblik kan geoogst en te gelde gemaakt worden, is de verleiding groot om bij voordeelige prijzen de bastproductie hooger op te voeren dan de toestand van de aanplantingen toelaat. Van een rationeele exploitatie is dan geen sprake; oude aanplantingen worden zeldzaam, zoodat het grootste gedeelte van den oogst door de jongere móet worden geproduceerd; ze moeten dan reeds vrij gauw vervangen worden door een nieuwen aanplant, die ten overvloede moeielijk wil slagen, daar de gronden op deze wijze spoedig voor de kina uitgeput raken.

Wanneer men de jaarverslagen van verschillende kina-ondernemingen leest, treft het dan ook, dat een groot gedeelte van den oogst door zieke boomen is geleverd.

Versche gronden, die in aanmerking kunnen komen voor de cultuur van kina, zijn niet meer in voldoende mate beschikbaar, zoodat in de toekomst een dergelijk exploitatie-systeem tot achteruitgang der productie moet leiden, wat een groote ramp zou zijn.

Deze verhandeling is een poging om dit te voorkomen, en beoogt een handleiding te zijn voor een rationeele exploitatie der kina-plantsoenen, waarbij ik alles heb samengevat, wat praktijk en onderzoek mij geleerd hebben omtrent de beste oogstmethode en de middelen ter verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van de bastproductie.

Vele der vermelde scheikundige onderzoekingen zijn reeds gepubliceerd in de Jaarverslagen der Gouvernements kina-onderneming, doch tot nu toe is het belang, die enkele daarvan voor de kinacultuur kunnen hebben, niet voldoende naar voren gebracht; dit geldt vooral de door mij genomen bemestingsproeven.

Sluiten