Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merd en, zooals ik later zal meedeelen, het alcaloide-gehalte van den bast veranderd wordt.

De regenval moet per jaar 2,5—3,5 M. bedragen en over de verschillende maanden zoo gelijk mogelijk verdeeld zijn; vooral de kinalanden, gelegen in de Preanger Regentschappen, verkeeren in dit opzicht in goede conditie, die van Midden- en Oost-Java in mindere mate. Komt in de Preanger een enkele maal een lange periode van droogte voor, dan ondervinden daarvan de volwassen kinaboomen weinig nadeel, en kan men zelfs, wanneer zij niet te dikwijls voorkomt, een gunstigen invloed constateeren, doch zeer jonge planten hebben het dan hard te verantwoorden en sterven dikwijls af. De oorzaak daarvan schijnt minder te zijn een te veel aan licht en warmte, dan wel een te kort aan water. De wortels der kinaboomen hebben behoefte aan geregelden toevoer van water en bij eenigszins langdurige droogte gevoelen de jonge boomen het gebrek daaraan natuurlijk eerder dan de dieper wortelende, oudere.

De invloed der verschillende moussons op het gehalte van den bast is naar mijn oordeel nooit voldoende door analysecijfers vastgesteld. Broughton vond in Britsch-Indië in de Nilgiri Hills bij C. succirubra een totaal alcaloide van 8 % kort vóór en kort na het einde van den natten mousson. In den drogen mousson was het gehalte altijd hoog, in de overige perioden daalde het tot 6 °/„ i7). Op Java kwam Moens, eveneens bij C. succirubra, tot dezelfde conclusie, doch de verschillen waren hier onbeduidend, waarbij echter in aanmerking moet worden genomen, dat in de Nilgiri Hills de beide moussons scherper zijn afgescheiden dan op Java 18). Bij C. Ledgeriana constateerde v. Leersum in de jaren 1898, 1900 en in het buitengewoon droge jaar 1902 door talrijke analyses, dat de weersgesteldheid geen merkbaren invloed

op het gehalte uitoefent >9).

Al deze conclusies zijn-afgeleid door bepaling van het alcaloidegehalte in reepen bast, in verschillende maanden van verschillende proefboomen genomen. De gevonden cijfers geven dus het relatieve gehalte aan, zij bewijzen echter niets ten opzichte van de geheele hoeveelheid alcaloide der basten, waarmee toch ook rekening

I

Sluiten