Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van cinchonidine dezelfde. Dit bleek gedurende de analyse uit de polarisatie van de gezamenlijke tartraten dezer beide alcaloiden, welke uit den bast waren afgescheiden; deze was voor eenzelfde Ledger-variëteit steeds onveranderd.

C. Aan te planten Ledger-variëteit.

Ook van dezen factor is de productie aan bast en kinine van een aanplant voor een groot deel afhankelijk. In aanmerking kunnen komen: zaailingen en enten.

Zaailingen. De Cinchona's vormen talrijke variëteiten, zoodat een aanplant van Ledger-zaailingen, behalve het hoofdtype, steeds talrijke afwijkingen daarvan vertoont; deze hebben niet alleen betrekking op het uiterlijk: grootte en kleur der bladeren,stamen takvorming, dikte van den bast enz., doch zij worden ook in het gehalte aan alcaloide aangetroffen. Passeert men bij inspecties van den aanplant een zaailingen-tuin, dan zal men nooit verzuimen nauwkeurig op de verschillende typen daarvan te letten; is er een boom, die bijzonder in het oog valt, dan worden alle kenteekenen zorgvuldig opgenomen en een reep bast ter analyseering weggesneden, waarna bepaald wordt, of-hij al dan niet voor selectie in aanmerking zal komen. De ondervinding, die men hiervan gedurende tal van jaren opdoet, stelt ten laatste in staat, om uit het uiterlijk van een Ledgerboom een hoog of laag kininegehalte af te leiden; het behoort ten laatste tot de zeldzaamheden, dat men zich hierin vergist Langzamerhand heeftmen zich dan het beeld van het goede type voor den geest gevormd, doch het is moeilijk om daarvan alle kenmerken weer te geven.

In mijne verhandeling „de Kinacultuur" van de serie „Onze Koloniale Landbouw" gaf ik de volgende punten aan, waarop bij de selectie moet acht gegeven worden:

i°. de boom moet zich onderscheiden door een forschen groei. 2°.- stand der takken; wanneer deze met den hoofdstam een scherpen hoek vormen, heeft men altijd met een goed Ledger-type te doen.

Sluiten