Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Het plantverband.

Dit oefent bij de kina grooten invloed uit op de productie aan bast, niet op 't gehalte daarvan, ten minste niet direct.

Gedurende de eerste jaren na de invoering der cultuur in Azië werd voor den aanplant een ruim plantverband gebezigd; men tastte nog geheel in het duister ten opzichte van de wijze, waarop de cultuur het best zou gedreven worden. Men wist niet op welken leeftijd de boomen oogstbaar waren, en wanneer deze hun hoogste productie aan bast en alcaloide bereikt zouden hebben. Jtjnghtjhn plaatste zijn planten in het oerbosch op 25 voet, Mac Ivor begon in open terreinen eerst op 10 voet, dat later verminderde tot 6 en 4, terwijl Va.n Gorkom aan een plantverband van 6X7 voet de voorkeur gaf 35).

Toen later de cultuur zich bijna uitsluitend bepaalde tot de C. Ledgeriana, en men op de hoogte kwam van de omstandigheden, waardoor deze zich het gunstigst ontwikkelde, kon de keuze van het plantverband meer volgens vaste regels plaats vinden en hebben de meeste planters zich uitgesproken voor een nauw plantverband. Volkomen overeenstemming heerscht er echter nog niet. Sommigen verlangen een plantverband van 3X3 voet, terwijl anderen 4X4. 4X5, 5X5 of 5X6 voet bezigen. Het zal daarom nuttig zijn de voor- en nadeelen van deze verschillende plantwijdten na te gaan.

Bij iedere cultuur staat het te bezigen plantverband in nauwe betrekking tot het doel, dat zij beoogt.

Om mij te bepalen tot eenige der voornaamste boomcultures, zoo wordt bij die van koffie de vrucht geoogst. Ter verkrijging van een goeden oogst moet men zorgen voor regelmatigen en niet te overvloedigen bloei; dikte- en hoogtegroei der boomen zijn hiervoor niet noodig, trouwens de koffieboom kan geen grootere hoogte bereiken dan 9—12 Meter. Door toppen houdt men ze op voor de plukkers bereikbare hoogte, en bevordert zooveel mogelijk den zijwaartschen groei, zoodat ze een grooten sprei krijgen. Voor dit laatste is een ruim plantverband noodig, doch aangezien de koffie tot de schaduwzoekende boomen behoort, mag dit niet

Sluiten