Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit sterk veroordeelen en de planten op slechts 3 voet van elkaar beginnen te plaatsen.

De voordeden van dit laatste, dus een zeer nauw plantverband, zijn:

i°. Men verkrijgt van een jongen aanplant reeds spoedig een bast-oogst.

20. Het jonge plantsoen is gauw gesloten en de bodem daardoor eerder beschaduwd; dit voorkomt de nadeelige inwerking van het zonlicht op de bodemgesteldheid en het opschieten van onkruid, waardoor de kosten van onderhoud minder worden.

30. De ondervinding heeft geleerd, dat de jonge planten vlugger opgroeien.

Deze voordeden worden echter mijns inziens te veel overschat. Het verkrijgen van een spoedigen oogst is natuurlijk voor de aandeelhouders van een onderneming altijd zeer aangenaam, doch hierbij mag niet vergeten worden, dat wil men de boomen tot volle ontwikkeling laten komen, de aanplant geregeld voldoende uitgedund moet worden, en dan zullen, zoowel bij een zeer nauw <3 X 3 v°et) als bij een ruimer plantverband (4 X 4 or 5 X 5)> bp 6-jarigen leeftijd evenwel boomen in een tuin moeten staan. Is dit niet het geval, dan is er niet rationeel uitgedund. Het voordeel komt dus ten slotte neer op den Oogst van een ■ aantal jonge boompjes.

Nu leveren Ledgerboompjes van 3 tot 6-jarigen leeftijd — bij 3X3 voet moet reeds °P 3-iarigen leeftiid uitgedund worden — hoogstens V* tot 1 KG. drogen bast. Men kan dus gemakkelijk berekenen uit het aantal planten, dat oorspronkelijk in den grond gebracht is, hoeveel grooter de opbrengst bij verschillende plantwijdten zal zijn. Treft men in een jaarverslag cijfers aan, die dit voordeel van een zeer nauw plantverband in een gunstiger daglicht plaatsen, en die dikwijls zelfs nog op 10-jarigen leeftijd der plantsoenen gegeven worden, dan mag men zonder overdrijving de bewering uiten, dat dan niet op rationeele wijze wordt geoogst, wat zich op de productie van latere jaren wel wreken zal. De opgenoemde voordeelen zal men evengoed bij een ruimer

Sluiten