Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijker aan alcaloide zijn dan gelijksoortige boomen, geplaatst aan den rand van het plantsoen, dus in het felle licht 46).

Ik zelf heb een schadelijken invloed van het zonlicht niet kunnen waarnemen. De randboomen, die in een plantsoen het meest daaraan blootstaan, munten gewoonlijk uit door een forschen groei en een dikken stam. Bij enkele analyses, die ik van randen middenboomen verrichtte, kon ik één geval met grooter, en één met kleiner gehalte constateeren; verschillen echter, die niet grooter waren dan die, welke rand- en middenboomen onderling kunnen vertoonen.

Ik heb ook getracht na te gaan, of het zonlicht invloed uitoefent op het gewicht van den bast, n.1. of de bastgroei aan de zonzijde sterker was dan aan de schaduwzijde, of omgekeerd. Hiervoor -nam ik met een patroonhuls uit eenige randboomen aan de zonzijde van den stam, een schijfje bast weg, telkens op dezelfde hoogte; hetzelfde deed ik aan de schaduwzijde van den stam. De schijfjes bracht ik direct in een weegfleschje, en bepaalde het gewicht vóór en na de droging. De proef werd zoowel met 6-jarige als met 25-jarige boomen genomen.

Ik kreeg hierbij verschillende resultaten; in vier gevallen was het gewicht der schijfjes, berekend als absoluut droog, aan dè zonzijde grooter, in zes gevallen aan de schaduwzijde grooter. Het watergehalte was aan de zonzijde steeds grooter dan aan de schaduwzijde.

Ook bij eenzelfden boom, uit het centrum van den tuin, kreeg ik een ander gewicht van het absoluut droge schijfje aan de eene zijde, dan aan de tegenovergestelde zijde, zoodat er geen conclusies konden afgeleid worden.

Uit het bovenstaande mogen we gerust besluiten, dat de Ledger niet behoort tot de schaduwzoekende boomen. Onderdrukte exemplaren, welke niet over voldoende licht en lucht kunnen beschikken, groeien slechts in de hoogte, vormen weinig takken en hebben over het algemeen een dunnen bast. Worden zij in hun ontwikkeling niet belemmerd, dan groeien zij op tot hooge boomen met dikken stam en zware takken, welke veel bast produceeren. De onderlinge afstand moet dus altijd zoodanig

Sluiten