Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dat aan deze voorwaarde zoo veel mogelijk voldaan wordt.

Bij de keuze van het plantverband moet ook de gesteldheid der terreinen in aanmerking genomen worden.

Bij sterk hellende bezigt men natuurlijk een ander, dan bij zwak hellende of vlakke terreinen.

Daarom "is het moeielijk vaste cijfers daarvoor aan te geven.

Een plantverband van 3X3 voet moet mijns inziens nooit gebruikt worden, doch men neme 4X4» 4X5. 5X5 of 6 voet, naar de mate de door mij' medegedeelde bijzonderheden van toepassing zijn op de te beplanten gronden.

E. Wijze van onderhoud van den aanplant.

De wijze, waarop bij iedere cultuur het onderhoud van den aanplant geschiedt, oefent steeds grooten invloed uit op de uitkomsten, die verkregen worden.

Het onderhoud betreft zoowel dat van den bodem, als dat van de plant zelve.

Ik deelde reeds mede, dat bij de kina de bodemgesteldheid een belangrijke factor is, zoowel voor een krachtige ontwikkeling der boomen, als voor het gehalte van den bast; vandaar, dat alle krachten moeten ingespannen worden, om de gronden in de beste conditie te brengen en ook te behouden.

Verschillende grondbewerkingen worden hiervoor toegepast: schoonhouden, patjollen, (spitten met een houweelachtige spade), greppelen, terrasseeren, en ook bemesting.

Als regel geldt, dat in jonge tuinen, gedurende de eerste jaren, al het onkruid zooveel mogelijk verwijderd wordt; de praktijk heeft geleerd, dat men zoodoende de sterkste planten krijgt; staan deze in het onkruid, dan komen ze niet vooruit. Meestal wordt het direct onder den grond gewerkt, doch men doet mijns inziens beter het eerst aan de lucht te laten verrotten, waarbij het gedurende dien tijd als grondbedekker dienst doet. Is de aanplant eenmaal gesloten, dan verdwijnt het voor een groot deel van zelf. Men kan dan, öf door voortdurend wieden den bodem

Sluiten