Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel schoon houden („clean weeding* systeem), óf de goedaardige onkruiden behouden en alleen de kwaadaardige, z. a. grassen, verwijderen. De eerste methode, welke de ondervinding als de beste beschouwt, is echter slechts geschikt voor gronden, waar geen terrasaanleg is, daar de terraswanden voor de instandhouding begroeid moeten blijven. Wijl de meeste terreinen, waarop kina gecultiveerd wordt, hellend en dus geterrasseerd zijn, wordt deze methode zelden toegepast en slechts dan, wanneer de tuin bedekt is met kwaadaardig onkruid.

Jonge tuinen mogen slechts oppervlakkig bewerkt worden, niet diep, daar anders de wortels teveel beschadigd worden. In oudere tuinen heeft het patjollen altijd een nuttig effect, zoowel op den groei en de bastproductie, als op het gehalte. Van Leersum toonde dit laatste door vele analyses aan 47).

Hetzelfde geldt voor het greppelen, waarvan door Moens reeds de gunstige werking geconstateerd werd 48). Gewoonlijk worden de greppels 3 voet diep gegraven; de ondergrond komt in nauwere aanraking met de lucht, wat de verweering der bodembestanddeelen bevordert en de structuur verbetert; bij het dichtmaken wordt eerst alle bladafval en onkruid er in gebracht. Van Leersum paste het op de Gouvts Kina-onderneming algemeen toe; op particuliere ondernemingen gaat men er slechts zelden toe over, vooral omdat het veel aan arbeidsloon kost.

Al die diepe grondbewerkingen, zoowel het patjollen als het greppelen, hebben echter het nadeel, dat zij dikwijls de wortels beschadigen, waardoor de groei belemmerd wordt; wel vormen de wonden weer spoedig haarwortels, doch zij zijn steeds een gemakkelijk entrée voor verschillende schimmels. In tuinen, waar b.v. de gevreesde wortelschimmel voorkomt, moet hiermee rekening worden gehouden.

Bemesting der gronden werd bij de kinacultuur voor het eerst toegepast door Broughton, en wel met zwavelzure ammoniak en guano bij C. succirubra en C. ofEcinalis; elke boom kreeg daarvan 1 Eng. pond (453 Gram). De boomen namén niet merkbaar in groei toe, en toen na 2 jaren de basten geanalyseerd werden (een beetje laat!) en het gehalte vergeleken werd met

Sluiten