Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelde. Over de proeven met zw. ammoniak, superphosphaat en chloorkalium schreef hij: „dat de resultaten niet gunstig bleken te zijn"; en over die met boengkil, thomasmeel en chloorkalium: „wijl zoowel het alcaloide-gehalte als het gemiddeld gewicht van de bastschijfjes en de toename van den stamomtrek van de bemeste als van de onbemeste vakken is toegenomen, zoo valt uit de verkregen resultaten geen conclusie te trekken omtrent den bijzonderen invloed der verschillende meststoffen."

Na dien tijd had ik geen gelegenheid om aan dit bemestingsvraagstuk verder mijn aandacht te schenken, tot het jaar 1915, toen ik in de Indische Mercuur No. 24 het volgende vermeld vond uit een jaarverslag der Bagelen Thee- en Kina-maatschappij (residentie Kedoe): „Het gehalte aan zw. kinine en opbrengst per boom zijn zoodanig gestegen, dat na aftrek der bemestingskosten bij volmest (zwavelz. ammoniak, zwavelzure kalium en dubbel superphosphaat) de waarde van den bast bovengronds f 124,75 per bouw meer bedraagt dan in de onbemeste contröle-bouws, en nog (d. w. z. slechts) ƒ40,75 meer bij gebruik van enkel zw. ammoniak en phosphaat, dus bij weglating van zwavelzure kalium in het mestmengsel. Het groote nut van zwavelzure kalium voor de Bagelengronden, ook voor de kinacultuur, was hiermede voldoende bewezen, en in Juni werd overgegaan tot een dergelijke bemesting van bijna den geheelen aanplant, voorloopig 2,5 picol per bouw of 50 gram per boom. Begin 1915 zal dan de tweede 5 a gram per boom toegediend worden. Het tot dusverre verkregen resultaat is, dat de aanplant groen en gezond is". Uit het verdere verslag blijkt, dat de oogst verkregen werd door op stomp kappen, doch over de wijze, waarop de bovengenoemde berekening verkregen was, werden geen bijzonderheden meegedeeld, wat wel jammer is.

Na het lezen van dit verslag, waarbij de resultaten direct in guldens waren uitgedrukt, heb ik mijne vroegere aanteekeningen nog eens bestudeerd en de cijfers opnieuw gerangschikt, waardoor de volgende staat samengesteld werd, die nu de door mij verkregen uitkomsten duidelijk doet uitkomen. (Zie volgende pagina 55).

De cijfers in de rubrieken I t/m VII zijn ook in de Jaarverslagen 1906 en 1907 te vinden. Zooals blijkt, heb ik er een nieuwe

Sluiten