Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rubriek VIII aan toegevoegd n.1. de gemiddelde hoeveelheid kinine in elk bastschijfje aanwezig; de cijfers hiervan zijn verkregen door die van rubriek VI te vermenigvuldigen met die van rubriek VII, en te deelen door 100.

Deze rubriek stelt nu duidelijk in het oog het verschil der bemeste vakken A, B, C, D en F met het onbemeste vak E. In vak A bedroeg deze 8 % meer, in vak B 7,3 %. ÏQ vak C 3,3 %, in vak D 10,4% en in vak F 6,7 °/0 meer dan in het onbemeste vak E, zoodat de beste resultaten zijn verkregen met die mestmengsels, welke zwavelzure ammoniak bevatten. Het superphosphaat bracht meer bast-toename teweeg dan de chloorkalium ; de invloed van beide is voor dezen proeftuin blijkbaar niet groot.

Heeft men dus een tuin, waarin naar schatting + 8000 K.G. droge bast aanwezig is met een gehalte van 7,5 °/0 zw. kinine, dan bevat deze 600 K.G. zw. kinine. Brengt men dan een bemesting aan en wordt na één jaar een verbetering (de gewone jaarlijksche, toename niet meegerekend) geconstateerd van 8 °/„, dan bedraagt de kininevermeerdering 48 K.G. zw. kinine. Is de unitprijs (unit = 5 gram zw. kinine in den bast) 6 cent, dan brengt 1 K.G. zw. kinine in den bast 200 X 0,06 = f\2 op; de tuin heeft dan door de bemesting een waarde-vermeerdering verkregen van 48 X 12 = ƒ576. Hiervan moeten bij realisatie de bemestingskosten afgetrokken worden.

Uit het bovenstaande blijkt weer, hoe verkeerd het is, om bij proefnemingen ten behoeve van de kinacultuur, alleen waarde te hechten aan de cijfers van het relatieve gehalte van den bast. Reeds in 1912 schreef ik, dat die cijfers alleen niet den invloed kunnen weergeven, dien de een of andere factor op een boom of een geheelen aanplant heeft uitgeoefend.

In het algemeen kan men zeggen, dat een kinaboom door een stikstofbemesting in groei en in gehalte wordt vooruitgebracht. Gewoonlijk is echter deze verbetering niet blijvend; wil men voorkomen, dat, wanneer de mest uitgewerkt heeft, de boomen weer in hun ouden toestand teruggaan, dan moet hij opnieuw worden toegediend. Een enkele bemesting past men toe bij een jongen aanplant, die wat achterlijk is en dien men

Sluiten