Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig gesloten wil hebben; of bij boomen, die tijdelijk,-tengevolge van ziekten of plagen, in hunne normale ontwikkeling gestoord zijn. Tot nu toe heeft men daarvoor vrij algemeen boengkil gebruikt. Die der djarak- (Ricinus spectabilis) pitten bevat ± 5 % stikstof, die van katjang (Arachis) ± 7 %! het aschgehalte bedraagt ±10 %• Boengkil moet droog bewaard worden, daar in een vochtige atmospheer het stikstofgehalte door ontleding der eiwitstoffen achteruit gaat. Eenige malen werd door mij een vervalsching met zand (tot 25 %) geconstateerd.

De hier medegedeelde resultaten der bemestingsproeven met zwavelzure ammoniak, chloorkalium en superphosphaat, bewijzen duidelijk, dat deze stoffen de boengkil met succes kunnen vervangen en ook snel tot het beoogde doel voeren. Een dergelijke bemesting zou men ook kunnen toepassen bij een aanplant, die men van plan is een 10-tal maanden later geheel te rooien; de productie kan daardoor belangrijk verhoogd worden. Tevoren moet natuurlijk bepaald worden, of deze verhooging ruim zal opwegen tegen de kosten der bemesting.

Volgens een door mij vroeger verrichte bepaling bedraagt het aschgehalte van Ledgerstambast 2,7 % en dat van den wortelbast 2,4 °/0i nu is bij een kinaboom de verhouding van stambast -f- takbast: wortelbast = 2:1 (gemiddeld), zoodat de totale hoeveelheid bast van een boom gemiddeld 2,6 °j0 asch bevat. Deze asch bestond uit:

13.2 °/0 PsOb

36.3 . CaO i7,5 . K20

Stam- en takbasten van jonge boomen bevatten meer anorganische stoffen, dan die van oude.

Voor de bepaling van het aschgehalte van Ledgerhout, mocht ik van het Koloniale Instituut, afdeeling Handels-Museum, een schijf van een Ledgerstam (diameter 12 c.M.) ontvangen. Het bleek, dat de anorganische stoffen zeer onregelmatig over den houtcylinder verdeeld waren. Gemiddeld bedroeg het aschgehalte °>377 7o. bij een watergehalte van 10,7 °/0. Deze asch bestond uit:

37,8 7„ K2O

13,2 „ CaO 9 , P2O5

5

Sluiten