Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verhouding tusschen het gewicht van bast- en houtgedeelte bedroeg bij genoemde schijf i: 6. Als we deze verhouding voor den geheelen boom aannemen, dan behooren, wanneer de oogst door rooiing verkregen wordt, bij 100 K.G. bast dus 600 K.G. hout. Een aanplant, die op 20-jarigen leeftijd geheel gerooid is en gedurende dien tijd totaal gemiddeld 500 K.G. bast per bouw en per jaar heeft geproduceerd, heeft dus in dien tijd verbruikt de hoeveelheid anorganische stoffen, aanwezig in 10.000 K.G. bast en 60.000 K.G. hout:

10.000 K.G. bast bevatten 260 K.G. anorgan. stoffen 60.000 „ hout „ 226 „ „ „

te zamen 486 K.G. anorgan. stoffen

Ka O CaO' P>05

260 K.G. bast-asch bevatten: 45,5 K.G. 94,4 K.G. 34,3 K.G. 226 KG. hout-asch bevatten: 85,4 „ 29,8 „ 19.9 »

tezamen 130,9 K.G; 124,2 K.G; 54,2 K.G.

Wel is waar wordt jaarlijks een groot gedeelte van deze stoffen door bladafval enz., dat onder den grond, gewerkt wordt, aan den bodem teruggegeven, terwijl door verweering der bodembestanddeelen telkens een gedeelte in opneembaren vorm wordt omgezet, doch het is duidelijk, dat die voorraad niet onuitputtelijk is, en dat op een gegeven oogenblik aanvulling daarvan door de boomen dankbaar zal worden aanvaard.

Naarmate de gronden op Java, met kina beplant, langer in cultuur zijn, zal het vraagstuk der bemesting sterker op den voorgrond komen, en zal van een juiste oplossing daarvan te eeniger tijd het behoud van de kina-cultuur afhangen. Het zal dus noodig zijn deze bemestingsproeven voort te zetten, en dan op de wijze zooals door mij is aangegeven.

In de laatste jaren tracht men bij de verschillende cultures, en ook bij die van kina, een meer duurzame verbetering der gronden te verkrijgen door den aanplant in de tuinen van z.g.n. groene bemesters, die dan na eenigen tijd onder den grond worden gewerkt. Niet alleen treedt hierdoor verbetering in van de physische

Sluiten